The following General Terms and Conditions of

Modix GmbH
Bubenheimer Bann 11
56070 Koblenz
Tel.: +49 261 20 06 93 330
Telefax: +49 261 20 06 93 420
E-Mail: info@modix.eu
Web: https://www.modix.eu
Executives: Paul Humphreys, Martin Leigh Forbes
Commercial register: HRB 6373
Place of business: Amtsgericht Koblenz
VAT number: DE 211 218 578

(hereinafter “Modix”) set out the contractual relationship between Modix and the Customer, who makes use of any of Modix’s services.

Algemene voorwaarden Modix GmbH

Belgisch bijkantoor: Uitbreidingstraat 42-46, 2600 Antwerpen -Tel.: +32 3 280 11 80-Fax: +32 3 280 11 89
Mail: info@modix.be – Web: https://www.modix.eu/be/ – Ondernemingsnummer: BE 0836 424 466

(Hiernavernoemd „Modix“)

Dit document beschrijft de regels van de verbintenis tussen Modix en zijn klanten, die een dienst van Modix in gebruik nemen.

1. Toepasselijke bepalingen.

Voor zover schriftelijk niet anders overeengekomen, zijn op alle diensten van Modixonderstaande voorwaarden van toepassing. Indien deze voorwaarden strijdig zouden zijn met de voorwaarden van de klant, zullen onderhavige voorwaarden voorrang hebben, zelfs indien de voorwaarden van de klant een gelijkaardige clausule bevatten. Eventuele bijzondere voorwaarden primeren steeds. Afwijkingen of aanvullingen op deze voorwaarden zijn slechts geldig indien zij schriftelijk en voorafgaandelijk door Modix werden aanvaard. Dergelijke uitdrukkelijke afwijkende bedingen of de vernietiging of de niet toepasbaarheid van één van de clausules van de algemene of bijzondere voorwaarden, laten de toepasselijkheid van de overige bepalingen van deze voorwaarden onverlet. Het feit dat Modix één of andere clausule welke in zijn voordeel gestipuleerd wordt in huidige algemene voorwaarden niet toepast, kan niet geïnterpreteerd worden als het afstand doen van zijnentwege om er zich op te beroepen.

Door het plaatsen van een bestelling voor een product of dienst komt tussen Modix en de klant een Overeenkomst tot stand en aanvaardt de klant de toepasselijkheid van onderhavige algemene voorwaarden.

2. De diensten.

De diensten van Modix omvatten de levering van de betreffende applicatie “Modix System” van Modix.

(1) Vergunningen:

Modix houdt de software aan op zijn server voor actieve contracten. Modix behoudt alle rechten tijdens de looptijd van het contract over de software als unieke partner, tenzij anders overeengekomen. Modix voorziet voor de klant eengebruikerstoegang (met paswoordbeveiliging) voor het gebruik van de diensten.

(2) Support

Voor Overeenkomsten waarbij een supportdienst is inbegrepen kunnen supportvragen per e-mail, telefoon of fax gesteld worden van maandag tot vrijdag (binnen de kantooruren) behalve op feestdagen. Modix is niet verplicht om antwoord te geven op vragen die niets met het contract te maken hebben. Het opgeven van het klantennummer is verplicht voor elke aanvraag. Modix is niet verplicht support te leveren aan klanten die niet aan hun betalingsverplichtingen hebben voldaan (na ontvangst van 3 rappels) en hiervoor kan de klant geenschadevergoeding van Modix eisen. Een opvolging van supportaanvragen is door Modix niet verplicht.

(3) Training

Indien een training deel uitmaakt van de Overeenkomst zal deze door een trainer gegeven worden in de lokalen van de klant, in het Modix trainingscenter of op een andere locatie. De inhoud van de training is afhankelijk vanhet systeem en bevat alle informatie aangevraagd en beschreven in de Overeenkomst. Trainingen buiten de beschreven Overeenkomst/handleiding zijn mogelijk tegen betaling na een schriftelijkeaanvraag. Modix houdt zich het recht toe zelf een trainer aan te wijzen.

(4) Consulting – persoonlijke aanpassingen

Consulting of fotoservice kunnen door de klant tegen betaling schriftelijk aangevraagd worden. Een persoonlijke wijziging of aanpassing wordt enkel uitgevoerd na aanvaarding van Modix, na een schriftelijke aanvraag en tegen betaling.

(5) Derde partijen

Modix houdt zich het recht toe zelf de leveranciers te kiezen waarmee samengewerkt wordt. Deze derde partij factureert altijd aan Modix, die op zijn beurt de klant factureert. Uitzonderingen hierop worden schriftelijk meegedeeld.

(6) Beschikbaar stellen van gegevens

Vanaf een Overeenkomst tot stand gekomen is tussen de partijen:

  1. is de klant gerechtigd, zelfstandig de inhoud van de software in te vullen, in- en exportlinks aan of uit te schakelen en de frequentie in te stellen.
  2. wordt data overgedragen wanneer de portaalsite het toelaat.
  3. draagt Modix geen verantwoordelijkheid voor de overgenomen data en de kwaliteit hieromtrent.
  4. is het verboden om data over te dragen naar een 3de partij via een portaalsite zonder schriftelijk akkoord van Modix. Dit geldt in het bijzonder voor het doorsturen van data naar een verdere portaal.

(7) Domeinnamen (internetadres), hosting en e-mail

Modix verkrijgt de domeinnamen van een nationaal erkende leverancier. Modix wordt aanzien als tussenpersoon tussen de erkende leverancier en de klant. Modix rekent de kosten voor het verkrijgen van de domeinnaam door aan de klant. Na betaling wordt de klant eigendom van de domeinnaam.

 

3. Rechten en plichten van Modix.

Alle toegezegde diensten en termijnen zijn onder voorbehoud van juistheid en rechtsgeldigheid.

De code van de website en van het systeem blijft ten allen tijde eigendom van Modix. Modix behoudt zich het recht om diensten en producten ten allen tijden aan te passen. Beelden of materiaal geleverd door Modix blijven steeds eigendom van Modix.

Modix is gemachtigd, de rechten en plichten tussen Modix en de klant overeengekomen, volledig of gedeeltelijk aan derden over te dragen. Dit wordt aan de klant in tekstvorm minstens 4 weken voor de uitvoeringgemeld.

4. Rechten en plichten van de klant.

De klant is verplicht aan Modix alle medewerking te verlenen binnen de daartoe voorziene termijn, zodat Modix zich aan de gestelde leveringstermijnen kan houden. Wanneer de klant slechts gedeeltelijk of laattijdig gegevens aan Modix oplevert, kan Modix geenszins aansprakelijk gesteld worden voor het niet naleven van haar leveringstermijn. Voor laattijdige leveringen door de klant kan Modix een schadevergoeding eisen.

De klant is verplicht om bij oplevering door Modix alle data te controleren op fouten.  De klant is verplicht om binnen 7 (werk)dagen na de oplevering alle opmerkingen aan Modix over te maken. Na het verstrijken van deze termijn wordt het geleverde werk geacht integraal aanvaard te zijn.

De klant verplicht zich ertoe het door Modix toegewezen paswoord strikt geheim te houden en Modix onmiddellijk te informeren indien (mogelijk) misbruik werd gemaakt. Schade die Modix oploopt door het onzorgvuldig gebruik van het paswoord kan resulteren in een schadevordering aan de klant.

De klant verzekert dat de inhoud, door de software gepubliceerd, geen inbreuken bevat tegen de geldende wetten of geldende overeenkomsten. Modix is niet verantwoordelijk voor aansprakelijkheid van derden omtrent de inhoud door de klant gepubliceerd.

Tijdens de looptijd van het contract dienen alle belangrijke wijzigingen of voorvallen onmiddellijk schriftelijk aan Modix te worden meegedeeld. Hieronder behoort ook het verlies van de domeinnaam.

Inbreuken van de klant op haar verplichtingen geven Modix het recht om de klant de toegang tot de software/diensten te weigeren.

Alle documenten en bestanden dienen uitsluitend voor persoonlijk gebruik van de klant. Alle rechten, in het bijzonder herdrukken, kopiëren of delen daaruit blijven voorbehouden voor Modix.

 

5. Aansprakelijkheid van Modix.

Modix kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voorzaken die als overmacht kunnen aanzien worden. Modix kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het afwijken of uitblijven vandiensten van derde partijen.

Modix heeft geen invloed op de domeinvrijgave en kan hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden. Een schadevergoeding voor het niet bereikbaar zijn van de server kan niet van Modix geëist worden.

Modix kan niet aansprakelijk gesteld worden voor verkeerde weergave van gegevens en zal hierbij de markt vaninternetbrowsers volgen om een zo goed mogelijke weergave te verzekeren.

Modix kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor inbreuken tegen de wetgeving op het auteursrecht en het gebruik van gegevens in de ruimste zinvan het woord.

In geen geval kan Modix aansprakelijk gesteld worden voor directe dan wel indirecte schade zoals, maar zonder enige beperking: winstderving, bedrijfsonderbreking, verlies van bedrijfsinformatie.

 

6. Duur. Aanvang en einde.

De Overeenkomst is steeds van bepaalde duur en vangt aan op de datum door de partijen bepaald. Bij gebreke hieraan zal de overeenkomst aanvangen op het ogenblik van de ondertekening door partijen. De duur wordt in de Overeenkomst vermeld.

Behoudens schriftelijke opzegging per aangetekend schrijven tenminste 60 kalenderdagen voor het verstrijken van de lopende contractuele periode wordt de Overeenkomst stilzwijgend verlengd voor opeenvolgende periodes van telkens 1 jaar.

Bij een vroegtijdige beëindiging van de Overeenkomst heeft Modix recht op een schadevergoeding ter waarde de resterende looptijd van het bestaande contract. Modixkan hierbij eventuele andere geleden schade verhalen op de klant.

Modix kan de overeenkomst zonder voorafgaande ingebrekestelling lastens de klant en zonder tussenkomst van de rechter ontbinden in geval van faillissement, toelating tot WCO, ontbinding of vereffening van de klant,

Het recht van Modix om de overeenkomst lastens de klant te ontbinden, laat het recht van Modix onverlet om van de klant een schadevergoeding te vorderen.

Bij niet-betaling door de klant, kan Modix van rechtswege en na ingebrekestelling (er worden standaard 3 ingebrekestellingen verstuurd) zonder verdere verwittiging overgaan tot de schorsing van haar dienstverlening/verbreking van de overeenkomst zonder tussenkomst van de rechter.  Bij schorsing worden de producten en diensten geblokkeerd waarbij de klant geen e-mails meer zal ontvangen, de Modix log-in wordt geblokkeerd en de Modix producten niet meer beschikbaar zijn. Na betaling van de achterstallige facturen zullen de diensten terug geactiveerd worden. Tijdens de schorsing blijft de facturatie doorlopen. In geval Modix de overeenkomst verbreekt worden alle producten en diensten onmiddellijk stopgezet. De klant is ten gevolge van de verbreking aan Modix een schadevergoeding verschuldigd ter waarde van de resterende looptijd van het bestaande contract onverminderd het recht van Modixom eventuele bijkomende schade geleden n.a.v. de verbreking te verhalen op de klant.

7. Prijzen, betalingstermijnen.

Alle prijzen vermeld in de Overeenkomst zijn nettoprijzen, deze dienen verhoogd te worden met de BTW.

Alle extra diensten (waaronder maar niet beperkend: ontwikkelingen die niet opgenomen zijn in de initiële overeenkomst) worden afzonderlijk in rekening gebracht.

Elke factuur dient binnen de 30 dagen betaald te worden. Alle afwijkingen hieromtrent dienen schriftelijk te worden overeengekomen.

Indien Modix dient over te gaan tot invordering van haar vordering op de klant, zullen de openstaande bedragen van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling een verwijlintrest van 10% per jaar opbrengen tot hun volledige betaling, ook bij het aanvaarden van een afbetalingsplan of termijnen van respijt. Daarenboven wordt ieder op zijn vervaldag openstaand bedrag van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling verhoogd met een forfaitaire schadevergoeding van 10%, met een minimum van € 50 op het nog uitstaande bedrag van de hoofdsom en de intresten.

8. Vertrouwelijkheid en bescherming van gegevens.

Modix waarborgt dat de persoonlijke gegevens van de klanten op een zo goed mogelijke manier worden beschermd. De medewerkers van Modix zijn onderhevig aan zwijgplicht omtrent deze data. Modix wil hierbij zijn klanten uitdrukkelijk informeren dat data in open netwerken zoals het internet niet altijd beschermd kunnen worden. Andere gebruikers van het internet zijn technisch capabel om bezoekersverkeer en andere data te controleren.

Modix zal zowel tijdens als na de duur van de samenwerking met de klant, de vertrouwelijke informatie die haar bekend gemaakt werd, niet openbaar maken, gebruiken, vermenigvuldigen, noch toe laten dat ze voor andere doeleinden aangewend wordt dan die waarvoor ze bekend gemaakt werd.   Zelfs in deze laatste omstandigheden zal voorafgaande schriftelijke toestemming van de partij van wie de informatie afkomstig is, nodig zijn waarbij waarborgen geboden moeten worden dat de vertrouwelijkheid en geheimhouding tegenover derden gevrijwaard blijft. De klant zal éénzelfde vertrouwelijkheid betreffende de vertrouwelijke informatie afkomstig van Modix hanteren.

Modix behoudt het recht bij gerechtelijke onderzoeken deze persoonlijke data aan de betreffende instantie vrij te geven. Modix behoudt zich het recht toe om op beurzen, conferenties en andere evenementen zoals ook in persmededelingen, voor studies, de website en het materiaal, de merken, namen, logo’s, handelsmerken en slogans van de klanten te gebruiken als referentiemateriaal.


9. Rechten van intellectuele eigendom.

De eigendomsrechten en intellectuele rechten van de programmatuur behoren toe aan Modix. De klant verbindt zich ertoe deze rechten niet te schaden en de nodige maatregelen te nemen om de eerbiediging van de rechten van Modix door de personen waarvoor hij instaat te garanderen. Behoudens de wettelijke uitzonderingen, mag de programmatuur en haar inhoud  niet, geheel of gedeeltelijk, verveelvoudigd, vertaald, aangepast, gereproduceerd of opgeslagen worden in enige vorm of op enige wijze, noch mag de programmatuur en haar inhoud, geheel of gedeeltelijk, medegedeeld of doorgegeven worden aan het publiek in enige vorm of op enige wijze zonder voorafgaande en schriftelijke toestemming van de rechthebbende of Modix.

De klant  zal de programmatuur enkel gebruiken in overeenstemming met de  nationale en internationale regelgeving en deontologische richtlijnen van de betrokken beroepssector waartoe hij behoort. De klant zal in het algemeen de principes van het telecommunicatiegeheim en de wetgeving inzake informaticacriminaliteit naleven. Er mogen door de klant geen wijzigingen aan de programmatuur worden aangebracht.

10. Verwerking van persoonsgegevens.

Partijen verklaren kennis te hebben van de wetgeving aangaande de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens (momenteel geregeld door de Wet van 8 december 1992). Zij zullen bij de uitvoering van de overeenkomst deze wetgeving in acht nemen en passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen ten uitvoer leggen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens. Zij zullen desgevallend een Verwerkersovereenkomst sluiten die als bijlage bij deze overeenkomst zal opgenomen worden.

11. Toepasselijk recht en geschillen.

Alle geschillen waartoe de overeenkomst aanleiding zou kunnen geven, behoren tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van de maatschappelijke zetel van het bijkantoor van Modix  GmbH in België. Enkel het Belgisch recht is van toepassing.

De Overeenkomst is onderworpen aan de Belgische wetgeving.

VERWERKERSOVEREENKOMST

(1) Definities

(1.1) In deze verwerkersovereenkomst en in bijlage 1 hebben de volgende begrippen de onderstaande betekenis:

(1.1.1) “Gelieerde Onderneming” betekent een entiteit die eigenaar is van of zeggenschap uitoefent over dan wel eigendom is van of waarover zeggenschap wordt uitgeoefend door of die onder gezamenlijke zeggenschap of gezamenlijk eigendom staat met Klant of Modix (waar de context dit toestaat), waarbij zeggenschap wordt gedefinieerd als het (in)direct beschikken over de bevoegdheid controle uit te (laten) oefenen op het bestuur en beleid van een entiteit, op basis van de eigendom van stemgerechtigde effecten, een overeenkomst of anderszins;

(1.1.2) “Wetgeving inzake Gegevensbescherming” betekent toepasselijke wetgeving ter bescherming van de persoonsgegevens van natuurlijke personen, waaronder met name de nationale wetgeving ter uitvoering van Richtlijn 95/46/EG (en, vanaf 25 mei 2018, de AVG), tezamen met bindende richtsnoeren en gedragscodes die van tijd tot tijd door de betreffende toezichthouders worden gepubliceerd;

(1.1.3) “AVG” betekent Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens; en

(1.1.4) De begrippen “Voor de verwerking verantwoordelijke”, “Verwerker”, “Betrokkene”, “Persoonsgegevens”, “Inbreuk in verband met Persoonsgegevens” en “Verwerken/Verwerking” hebben de betekenis die daaraan in de Wetgeving inzake Gegevensbescherming wordt toegekend;

(2) Beschrijving van Verwerking Persoonsgegevens

(2.1) In bijlage 1 bij deze voorwaarden hebben partijen hun begrip van de door Modix krachtens de overeenkomst te Verwerken Persoonsgegevens uiteengezet.

(3) Voorwaarden Gegevensverwerking

(3.1) Beide partijen zullen bij het nakomen van hun wederzijdse verplichtingen ingevolge de overeenkomst hun respectieve verplichtingen ingevolge de Wetgeving inzake Gegevensbescherming in acht nemen.

(3.2) Voor zover Modix als Verwerker Persoonsgegevens voor Klant verwerkt, zal Modix:

(3.2.1) de Persoonsgegevens uitsluitend verwerken op schriftelijke instructie van Klant, ten behoeve van het verlenen van diensten;

(3.2.2) uitsluitend de soorten Persoonsgegevens verwerken die betrekking hebben op de categorieën Betrokkenen, en op de wijze die voor het leveren van diensten is vereist, zoals vermeld in bijlage 1, of zoals anderszins schriftelijk door partijen is overeengekomen;

(3.2.3) alle maatregelen nemen zoals vereist op basis van artikel 32 AVG om de veiligheid van de Persoonsgegevens te waarborgen;

(3.2.4) redelijke stappen nemen om te waarborgen dat alle personeelsleden die toegang hebben tot de Persoonsgegevens betrouwbaar zijn en dat zij de Persoonsgegevens vertrouwelijk zullen behandelen;

(3.2.5) in het algemeen bevoegd zijn om derden toestemming te verlenen de Persoonsgegevens te Verwerken (“Subverwerker”), mits Modix voldoet aan de in artikel 28 lid 2 en lid 4 AVG neergelegde voorwaarden;

(3.2.6) Klant onmiddellijk op de hoogte stellen van mededelingen van een Betrokkene over het Verwerken van zijn Persoonsgegevens, of andere mededelingen (waaronder van een toezichthouder) met betrekking tot de verplichtingen van een der partijen ingevolge de Wetgeving inzake Gegevensbescherming met betrekking tot de Persoonsgegevens;

(3.2.7) Klant zonder onnodige vertraging op de hoogte stellen van iedere Inbreuk in verband met Persoonsgegevens, waarbij alle informatie wordt vermeld die redelijkerwijs door Klant kan worden verlangd voor de naleving van zijn verplichtingen ingevolge de Wetgeving inzake Gegevensbescherming;

(3.2.8) op verzoek aan Klant, via correspondentie, alle informatie verstrekken die redelijkerwijs vereist is om aan te tonen dat deze verwerkersovereenkomst wordt nageleefd, en, indien bij Klant nog altijd redelijke twijfel bestaat over de naleving door Modix, Klant toestemming verlenen om met redelijke voorafgaande kennisgeving en maximaal één keer per kalenderjaar (behalve wanneer het redelijke vermoeden bestaat dat Modix het bepaalde in deze verwerkersovereenkomst overtreedt) de door Modix gebruikte faciliteiten voor de Verwerking van de Persoonsgegevens te inspecteren en te controleren, alsmede alle bestanden die Modix bijhoudt met betrekking tot die Verwerking, met dien verstande dat Modix Klant toegang onthoudt tot alle bestanden die vertrouwelijke informatie bevatten die betrekking heeft op andere klanten van Modix en dat Klant de redelijke kosten van Modix zal dragen die Modix heeft gemaakt om de controle mogelijk te maken;

(3.2.9) op verzoek van Klant commercieel redelijke hulp bieden met betrekking tot (i) iedere op grond van artikel 3.2.6 ontvangen mededeling, evenals iedere soortgelijke, rechtstreeks door Klant ontvangen mededeling; en (ii) iedere Inbreuk in verband met Persoonsgegevens, waaronder het op aanwijzing van Klant treffen van passende technische en organisatorische maatregelen; en

(3.2.10) bij het beëindigen of aflopen van de overeenkomst de Verwerking van de Persoonsgegevens staken en, op voorwaarde dat Klant een dergelijke optie schriftelijk uitoefent, op verzoek van Klant de Persoonsgegevens retourneren of op veilige wijze verwijderen.

(3.3) Klant zal ervoor zorgen dat hij, overal waar hij Persoonsgegevens aan Modix bekendmaakt, hiertoe gemachtigd is overeenkomstig de Wetgeving inzake Gegevensbescherming ten behoeve van de verwerking van die Persoonsgegevens door Modix voor het leveren van diensten.

(4) Gebruik van niet-identificeerbare gegevens

(4.1) Klant erkent dat Modix gegevens van haar gehele klantenbestand verzamelt en gebruikt om haar producten en diensten voor haar klanten te verbeteren en om daaraan gerelateerd onderzoek uit te voeren. Modix neemt stappen om klantgegevens die voor deze doeleinden worden gebruikt bijeen te voegen of anderszins niet-identificeerbaar te maken, en verwerkt dus niet bewust Persoonsgegevens. Voor zover deze gegevens in een bepaald rechtsgebied echter als Persoonsgegevens worden beschouwd, is Modix de Voor de verwerking verantwoordelijke in de zin van de Wetgeving inzake Gegevensbescherming.

 

Bijlage 1 bij de verwerkersovereenkomst

Beschrijving van Verwerking Persoonsgegevens

Deze bijlage bevat bepaalde bijzonderheden betreffende de Verwerking van Persoonsgegevens zoals vereist in artikel 28 lid 3 AVG.

1.     Onderwerp en duur van de Verwerking van de Persoonsgegevens

Het onderwerp en de duur van de Verwerking van de Persoonsgegevens staan vermeld in de overeenkomst en deze voorwaarden.

2.     Aard en doel van de Verwerking van de Persoonsgegevens

Modix is ingeschakeld voor het verlenen van diensten aan Klant op het gebied van digitale marketing voor de auto-industrie, waarbij Verwerking van Persoonsgegevens plaatsvindt. De omvang van de diensten staat vermeld in de overeenkomst. De Persoonsgegevens van Klant zullen door Modix worden Verwerkt teneinde die diensten te kunnen leveren en de voorwaarden van de overeenkomst en deze voorwaarden na te kunnen leven.

3.     Soorten te Verwerken Persoonsgegevens

Klantgegevens: naam; geboortedatum; e-mailadres; telefoonnummer; postcode of gelijkwaardig; user ID / inloggegevens; kentekennummer; andere categorieën persoonsgegevens die een gebruiker van het Modix-platform of een importinterface van derden naar keuze kan invoeren (waaronder, bij wijze van voorbeeld (maar niet beperkt tot) berichtenformulieren en chatboxen).

Web Analytics Gegevens: logbestanden (voor bezoekersactiviteit op de website); IP-adres.

 

Werknemersgegevens Dealer: naam; functie; contactgegevens.

 

Categorieën Betrokkenen waarop de Persoonsgegevens betrekking hebben

 

Klanten dan wel potentiële klanten van de autoproducten of -diensten van Klant; overige bezoekers van de website van Klant; werknemers van Klant of diens Gelieerde Ondernemingen of dealers.

 

Rechten en verplichtingen Klant

De rechten en verplichtingen van Klant worden uiteengezet in de overeenkomst en deze voorwaarden.

———————————————————————————-
Executives: Paul Humphreys, Martin Leigh Forbes
Place of Business: 56070 Koblenz, Deutschland
Commercial Register: Amtsgericht Koblenz HRB 6373